ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΜΗΣ

Γεωπόνος, ∆ιευθυντής Agro-Q

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΜΗΣ

Γεωπόνος, ∆ιευθυντής Agro-Q

Ο ∆ηµήτρης Βακάµης είναι Γεωπόνος, Σύµβουλος Ανάπτυξης Συστηµάτων Ποιότητας σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και σε επιχειρήσεις τυποποίησης, συσκευασίας και µεταποίησης του αγροδιατροφικού τοµέα.

Επίσης, είναι ∆ιευθυντής της Agro Q, µε έδρα τη Βέροια, µίας από τις πρώτες και µεγαλύτερες εταιρείες παροχής τεχνικών συµβουλών στον αγροτικό τοµέα, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση στα οπωροκηπευτικά, το βαµβάκι και την ελιά.