ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ιευθυντής Ζώνης Γάλακτος Κ. ∆. Μακεδονίας και Κ. Ελλάδας, ∆ΕΛΤΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ιευθυντής Ζώνης Γάλακτος Κ. ∆. Μακεδονίας και Κ. Ελλάδας, ∆ΕΛΤΑ

Δείτε τη παρουσίαση του κυρίου Παπαδόπουλου Ιωάννη: